ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาท้องถิ่น


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
สภาพทั่วไปของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลการคลัง อบต.หนองโดน
ด้านการเมืองการบริหาร
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
ทำเนียบผู้บริหาร
สายบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ กกท. จังหวัดบุรีรัมย์
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบสภาท้องถิ่น
ระเบียบสภาท้องถิ่น
เมนูทางขวา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คู่มือผลประโยช์ทับซ้อน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
แผนจัดการองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กฎบัตรการตรวจสอบภาย
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชำระภาษีป้าย
จดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่)
จดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลง)
จดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ)
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,363,129

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.