โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2565  นายครรชิต  ศรีอินทร์  นายก อบต.หนองโดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม การทำไก่หยองและชาลาเปา ให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองโดน  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
เมื่อวันที่   17  มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  นายครรชิต  ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  เรื่องการให้บริการประชาชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ และให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภา บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบแนวทางทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน็็  
เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2565  นายครรชิต  ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตปกระพฤติมิชอบ 6 กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการการนี้ นายครรชิต  ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายครรชิต  ศรีอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน พร้อมนายวิชัย  เสาโร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นายสมปอง ยินดีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นายภูวดล เครือนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ อสม.ตำบลหนองโดน และอปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ขวัญกำลังแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และอำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้ท้องถนนในช่วงเทศกาล
อบต.หนองโดย โดยนายครรชิต  ศรีอินทร์  นายก อบต.หนองโดน พร้อมคณะ ออกเยี่ยมพี่น้องชาวหนองโดน ทั้งผู้ป่วยติดเตียงและพี่น้องที่กักตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19  และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
    14 กุมภาพันธ์ 2565 : นายครรชิต  ศรีอินทร์ นายก อบต.หนองโดน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต.หนองโดน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.หนองโดน ทีมงาน อสม. และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโดน  ออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่กักตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ตำบลหนองโดน พร้อมนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้พี่น้องที่กักตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นการเบื้องต้น  "อบต.หนองโดน จะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปพร้อมกับพี่น้องตำบลหนองโดน"
15 กันยายน 2564 อบต.หนองโดน โดยนายศิวสรรค์  ขอบใจกลาง นายก อบต.หนองโดน มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่ 8 โดยการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อกำจัดเศษสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่วางทางน้ำ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชานชนในพื้นที่
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายศิวสรรค์  ขอบใจกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน พร้อมพนักงานส่วนตำบลหนองโดน ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ(บ้านสบายเพื่อยายตา)ของการเคหะแห่งชาติ ราย นางวอย คงมั่น ม.7 ตำบลหนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชน 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,349,464

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı