ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อำเภอลำปลายมาศออกหน่วยบริการอำเภอลำปลายมาศยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดหนองจิก  ตำบลหนองโดน  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองโดน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้จัดโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นำโดย นายครรชิต ศรีอินทร์ นายก อบต.หนองโดน ร่วมกับหน่วยงานราชการ จิตอาสา อถล. อสม. สอบต. กำนัน ผูใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์พืช เพื่อปลูกและขยายพันธุ์พืชในแปลง/พื้นที่ อนุรักษ์ ณ แปลงผู้นำ (หนองจระเข้เผือก) บ้านบ่อใหญ่ หมู่่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการ ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2566  เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และมีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมกันทำบุญ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาศิล อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ดำเนินการโครงการตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ในพื้นที่ตำบลหนองโดน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดทำ "โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก" ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชน วัด โรงเรียน ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในระหว่างวันที่ 12 -19 มิถุนายน 2566 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้นโยบาย และความรู้เรื่อง No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  ได้เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการ จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป          ณ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  และมีกิจกรรมงานสงกรานต์ ๔ กิจกรรม ดังนี้                                                                                ๑.กิจกรรมสรงน้ำพระ                                                                                                           ๒.กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี                                                                               ๓.กิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์                                                                                     ๔.กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโดน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมดังกล่าว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,662,594

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.