ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

 

        1) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

                                หมู่ที่  1   บ้านหนองโดน

                                หมู่ที่  2   บ้านหนองโดน

                                หมู่ที่ 3    บ้านหนองโดนน้อย

                                หมู่ที่ 4    บ้านโนนเจริญ

                                หมู่ที่ 5    บ้านหนองไผ่

                                หมู่ที่ 6    บ้านหนองโดนฝายน้ำ

                                หมู่ที่  7   บ้านหนองขวาง

                                หมู่ที่  8   บ้านบ่อใหญ่

        2)  ศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน  2  แห่ง  คือ  วัดหนองจิก   หมู่ที่  5   และวัดหนองขวาง   หมู่ที่  7

 

        3) วัฒนธรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันคือภาษาถิ่นอีสาน  ภาษาถิ่นโคราช  ภาษาเขมรปนอยู่เล็กน้อย   แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยแตกต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

-  ประเพณีสงกรานต์ วันที่  12-  13  เมษายน  ของทุกปี  จัดขบวนแห่นางสงกรานต์และรดน้ำดำหัวและสงฆ์น้ำพระ

-  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  จัดประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

-  ประเพณีลอยกระทง   วันที่  15  ค่ำ  เดือน 12  จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ

-  ประเพณีขึ้นปีใหม่  วันที่  1  มกราคม   จัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน

 

        4) การศึกษา

-  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เขต 1  จำนวน  1  โรงเรียน 

                                -  ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 139  คน  ชาย  70  คน หญิง  69  คน   จำนวนครู 5 คน  ชาย 1 ชาย  หญิง  4  คน

                                -   ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 416  คน  ชาย  205  คน  หญิง  211   คน  จำนวนครู  30  คน  ชาย  10  หญิง  หญิง  20  คน 

                                -   ระดับมัธยมศึกษา จำนวนนักเรียน 234  คน  ชาย  127  คน  หญิง  107  คน จำนวนครู  11  คน  ชาย  6  คน  หญิง  5  คน  รวมนักเรียน  789  คน  ครู  46  คน

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  จำนวน  1  ศูนย์  จำนวนนักเรียน  140  คน  ชาย  64 คน  หญิง  76  คน จำนวนครูพี่เลี้ยง  คน  หญิง  9  คน

 

        5) นันทนาการ/พักผ่อน

1) สนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  1  แห่ง   (โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์)

2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   จำนวน  1  แห่ง

 

        6) สาธารณสุข

1) ศูนย์ส่งเสริมสุขสภาพชุมชนหนองโดน  จำนวน  1  แห่ง

- จำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  จำนวน 8  คน

- พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  คน

- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  จำนวน  1  คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน  1  คน

- เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย  จำนวน  1  คน

- ลูกจ้าง  จำนวน  3  คน

 

        7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำปลายมาศ  ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนคอยประสานและให้บริการประชาชนในเรื่องบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

 

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,526

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.